Publicatieplicht plaatselijke gemeenten i.v.m. ANBI                                                                                                                            KvK nummer: 76445763

1: Baptisten Gemeente IJmuiden

Vastgelegd in de statuten van 23 februari 1967.

De Baptisten Gemeente IJmuiden maakt deel uit van de Unie van Baptistengemeenten in Nederland, als kerkgenootschap een rechtspersoon in de zin van artikel 2 van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek en als zodanig erkend door het Nederlands recht.

Grondslag van de gemeente, artikel 2 van de statuten:

De Gemeente aanvaardt als haar grondslag de geopenbaarde Waarheid Gods, zoals die in de Bijbel, welks inhoud zij als het Woord van God aanneemt, vervat is.

Zij gelooft en belijdt:

 1. Dat het gehele menselijke geslacht in Adam is afgevallen van God en wegens de zonde rechtvaardig veroordeeld is.
 2. Dat God Zijn eniggeboren Zoon in de wereld gezonden heeft om het verlorene te zoeken en zalig te maken, zodat het heil der wereld en de zaligheid der mensen alleen bewerkt wordt door de genade van God in Christus; die, door de mensen gelijk te worden, zichzelf vernederd heeft, om tot eer van God en tot zaligheid van de mensen, de raad en wil van God de Vader te volbrengen en door Zijn lijden en sterven aan het kruis de wereld met God te verzoenen en de werken en de heerschappij van de Satan te verbreken; die begraven is en door zijn opstanding uit de doden verklaard heeft Gods Zoon te zijn in kracht en de Heiland der wereld; die nu, opgevaren ten hemel, is verhoogd door de rechterhand van God en gegeven alle macht in hemel en op aarde; die aan de gemeente de Heilige Geest heeft geschonken om door de gaven en kracht van de Heilige Geest de gemeente te heiligen en haar in staat te stellen door de verkondiging van het Evangelie mensen te roepen uit de duisternis tot Zijn wonderbaar licht; die, naar Zijn belofte, zal wederkomen om Zijn gemeente tot zich te nemen, en daarna als rechtvaardige wereldrechter te oordelen.
 3. Dat wij alleen aan de verlossing van Christus deel kunnen hebben door persoonlijke bekering en geloof en dat er van erfelijke of sacramentele zaligheid geen sprake mag zijn.
 4. Dat alle gelovigen in Christus Jezus geroepen zijn de Heer te belijden tezamen met de gemeente, welke het lichaam van Christus is en de tempel van de Heilige Geest, en van harte te gehoorzamen aan wat het Hoofd der gemeente geboden heeft.
 5. Dat de Here Jezus twee instellingen heeft gegeven: Doop, door onderdompeling bediend aan hen die de Here Jezus belijden als hun Here en Heiland, en Avondmaal.

Doel van de gemeente, artikel 3 van de statuten:

De Gemeente stelt zich ten doel:

 1. Elkander op te bouwen in het geloof en de liefde en de hoop en de verwachting van de komst van onze Here Jezus Christus.
 2. Overeenkomstig het bevel des Heren te bidden en te werken voor de bekering van zondaren en de komst van Zijn Koninkrijk.
 3. De kennis van de weg des heils onder de mensen te bevorderen en hen te bewegen tot het geloof en de gemeenschap der heiligen.
 4. Met gelovige belijders van de Here Jezus Christus te werken in de arbeid van evangelisatie en zending.

De Unie van Baptistengemeenten heeft van de Belastingdienst een groepsbeschikking ANBI gekregen. Dat wil zeggen dat de plaatselijke Baptistengemeenten die tot de Unie behoren, zijn aangewezen als ANBI. Baptisten Gemeente IJmuiden valt derhalve ook onder het RSIN nummer van de Unie van Baptistengemeenten in Nederland, dit nummer is 002690615.

2. Fiscaal nummer van de gemeente: 8238.85.197

3. Contactgegevens

Bezoekadres van de gemeente

Eemstraat 28-30 1972 VT IJmuiden secretariaat@baptistenijmuiden.nl

Fiscaal nummer: 8238.85.197

4. Bestuurssamenstelling:

De kerkenraad van Baptisten Gemeente IJmuiden bestaat uit

Voorzitter

Secretaris

Penningmeester

3 overige raadsleden

10 diakenen

5. Het beleidsplan van de plaatselijke gemeente in hoofdlijnen

Baptistengemeente IJmuiden richt zich in 2022 op de wijk waar de kerk staat. Daartoe houden we een open dag voor de buurt en overige geïnteresseerden en zullen we op kerstavond de buurtbewoners uitnodigen voor een feestelijke kerstdienst; dit alles voor zover de corona maatregelen dit toelaten.

Een tweede speerpunt voor 2022 is het kringenwerk en het jeugdwerk.

Tevens is de verkondiging van het evangelie buiten Nederland onderdeel van het beleid.

Baptistengemeente IJmuiden maakt deel uit van de Unie van Baptistengemeenten. De link naar het beleidsplan van de Unie is: http://baptisten.nl/images/overons/documenten/beleidsplan_unie.pdf

6. Beloningsbeleid

De werknemers van de Unie van Baptistengemeenten in Nederland worden beloond via de loonschalen van de cao Zorg en Welzijn.

Leden van de kerkenraad en diverse commissies ontvangen geen vergoeding voor hun werkzaamheden. Zij ontvangen een vergoeding voor werkelijk gemaakte onkosten.

7. De doelstelling van de Unie van Baptistengemeenten

De statuten van de Unie van Baptistengemeenten vermeldt in haar statuten

Artikel 1          1. De naam van de Unie is: Unie van Baptistengemeenten in Nederland, hierna te noemen de Unie.

 1. De Unie heeft haar zetel in de gemeente Amsterdam en is aangegaan voor onbepaalde

tijd.

 1. De Unie is een kerkgenootschap en bezit rechtspersoonlijkheid in de zin van artikel 2 van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek en is als zodanig erkend volgens Nederlands recht.

GRONDSLAG

Artikel 2           De Baptistengemeenten die de Unie vormen, leven uit de openbaring Gods, zoals die door de bijbel tot hen gekomen is. Hun leden belijden, in gehoorzaamheid aan de Heilige Schrift, Jezus Christus, de Zoon van God, het Hoofd van de Gemeente en de Heer van de wereld te hebben aanvaard als hun Zaligmaker en Heer en zijn op deze belijdenis gedoopt.

DOEL

Artikel 3     Het doel van de Unie is:

 1. onder haar leden liefde, achting en samenwerking te bevorderen;
 2. de gemeenten behulpzaam te zijn in de uitvoering van hun taak en gelegenheden te scheppen om de beginselen van de gemeente bekend te maken en het Evangelie te verbreiden;
 3. mede te werken tot verbreiding van het Evangelie in binnen- en buitenland.

Statuten, huishoudelijk reglement en werkorde zijn te vinden via de volgende links: http://baptisten.nl/images/overons/documenten/statuten_unie.pdf

http://baptisten.nl/images/overons/documenten/huishoudelijk_reglement.pdf

8. Verslag van de activiteiten van de gemeente

Nadat in 2020 veel samenkomsten geen doorgang konden vinden vanwege corona en lockdown maatregelen, was het in 2021 weer mogelijk om vaker samen te komen. Omdat het niet gedurende het hele jaar mogelijk was om samen te komen, zijn de livestream diensten gecontinueerd. Overigens is ook besloten om de live stream na de corona periode voort te zetten. We hebben geconstateerd dit dat in een behoefte voorziet. Bovendien worden ook veel diensten later nog bekeken. Dat laat onverlet dat we iedereen oproepen om de bijeenkomsten te bezoeken, omdat het goed is dat we elkaar als broeders en zusters ook echt kunnen ontmoeten.

In september is het Gemeente Opbouw (GO-) team gestart. Het is de bedoeling dat het GO-team nieuwe plannen en ideeën ontwikkeld met als doel de verdere opbouw van de gemeente in brede zin. Er zijn diverse werkgroepen opgezet (waaronder het team Zondagse Diensten, het team Bijzondere Activiteiten (A-team) en het team Re-styling gebouw). In het najaar en de winter is het GO-team diverse keren bij elkaar geweest, en dat geldt ook voor de werkgroepen. Er wordt druk gewerkt aan plannen en ideeën, en door het A-team zijn ook al activiteiten opgezet. In 2023 zullen de werkgroepen doorgaan met hun werk en zal worden gewerkt aan het uitvoeren van de plannen die in de werkgroepen zijn ontwikkeld.

In de zomervakantie is er weer een kidsweek georganiseerd, in samenwerking met Cityshapers. Dit is ieder jaar weer een mooie gelegenheid om kinderen door middel van sport, spel en verhalen in aanraking te brengen met het evangelie.  Via de kidsweek zijn we ieder jaar weer in staat veel kinderen in de buurt met het evangelie te bereiken.

Voor 2021 was het jaarthema ‘Met passie bouwen aan Gods Koninkrijk’. Het bouwen sluit goed aan bij de vele activiteiten die in 2021 hebben plaatsgevonden, en ook bij het GO-project. Maar minstens net zo belangrijk daarbij is de nadruk op ‘met passie’. Als ons hart er niet achter staat, als de dingen die we doen niet gebeuren uit liefde voor onze Here Jezus, dan heeft bouwen geen nut. Het is daarom belangrijk dat we een diep verlangen hebben om God te dienen, en van daaruit te bouwen aan de lokale gemeente hier in IJmuiden.

Voor zover dat mogelijk was, is er maandelijks een senioren dag georganiseerd, dit is iedere keer een mooie samenkomst voor onze oudste broeders en zusters. Datzelfde geldt voor de kaartenmakers van de gemeente, die voor zover mogelijk op woensdagmiddag bij elkaar komen in de hal van de gemeente.

Een zendingsechtpaar die we als Gemeente steunen sturen elke maand een nieuwsbrief die in de boodschapper wordt vermeld.

Twee zusters, Anne en Eva Donker, sturen de gemeente ook regelmatig nieuwsbrieven die in de boodschapper worden vermeld.

Elke woensdagochtend en zaterdagavond is er bidstond, broers en zussen ontmoeten elkaar om samen te zingen en te bidden.

Er was voor een deel van het jaar Bijbelstudie op de maandagavond. Wij hopen dat dit in 2022 weer op reguliere basis kan plaatsvinden.

9. Financiële verantwoording

Baptisten Gemeente te IJmuiden

Financieel Overzicht 2021

Inkomsten

10. Beknopt overzicht voorgenomen bestedingen met toelichting

In de begroting voor 2022 is er rekening mee gehouden dat er wederom maatregelen van toepassing kunnen zijn die verband houden met corona, zij het dat we er vanuit gaan dat deze maatregelen lichter van aard zijn dan in 2021. Dat betekent dat de begrote inkomsten zijn geënt op de situatie in 2021. Het is overigens goed te constateren dat de vrijwillige bijdragen in de afgelopen jaren nauwelijks zijn beïnvloedt door de corona pandemie.

Aan de uitgavenkant is zichtbaar dat we van ieders hogere bedragen uit zijn gegaan ten opzichte van 2021. Dit reflecteert het uitgangspunt dat we er vanuit gaan dat er in 2022 minder beperkingen zijn vanwege corona dan in 2021. Dit betekent dat de reguliere activiteiten weer opgeschaald kunnen worden en dat brengt wat hogere uitgaven met zich mee. Er zijn concrete plannen om in 2022 te starten met de re-styling van het kerkgebouw. De uitgaven die hiermee gemoeid zijn, zullen ten laste worden gebracht van de voorziening Onderhoud Gebouwen, en is om die reden niet terug te vinden in de begroting voor 2022.