Publicatieplicht plaatselijke gemeenten i.v.m. ANBI                                                                                                                              KvK nummer: 76445763

1: Baptisten Gemeente IJmuiden
Vastgelegd in de statuten van 23 februari 1967.
De Baptisten Gemeente IJmuiden maakt deel uit van de Unie van Baptistengemeenten in Nederland, als kerkgenootschap een rechtspersoon in de zin van artikel 2 van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek en als zodanig erkend door het Nederlands recht.

Grondslag van de gemeente, artikel 2 van de statuten:
De Gemeente aanvaardt als haar grondslag de geopenbaarde Waarheid Gods, zoals die in de Bijbel, welks inhoud zij als het Woord van God aanneemt, vervat is.

Zij gelooft en belijdt:
a. Dat het gehele menselijke geslacht in Adam is afgevallen van God en wegens de zonde rechtvaardig veroordeeld is.
b. Dat God Zijn eniggeboren Zoon in de wereld gezonden heeft om het verlorene te zoeken en zalig te maken, zodat het heil der wereld en de zaligheid der mensen alleen bewerkt wordt door de genade van God in Christus; die, door de mensen gelijk te worden, zichzelf vernederd heeft, om tot eer van God en tot zaligheid van de mensen, de raad en wil van God de Vader te volbrengen en door Zijn lijden en sterven aan het kruis de wereld met God te verzoenen en de
werken en de heerschappij van de Satan te verbreken; die begraven is en door zijn opstanding uit de doden verklaard heeft Gods Zoon te zijn in kracht en de Heiland der wereld; die nu, opgevaren ten hemel, is verhoogd door de rechterhand van God en gegeven alle macht in hemel en op aarde; die aan de gemeente de Heilige Geest heeft geschonken om door de gaven en kracht van de Heilige Geest de gemeente te heiligen en haar in staat te stellen door de verkondiging van het Evangelie mensen te roepen uit de duisternis tot Zijn wonderbaar licht; die, naar Zijn belofte, zal wederkomen om Zijn gemeente tot zich te nemen, en daarna als rechtvaardige wereldrechter te oordelen.
c. Dat wij alleen aan de verlossing van Christus deel kunnen hebben door persoonlijke bekering en geloof en dat er van erfelijke of sacramentele zaligheid geen sprake mag zijn.
d. Dat alle gelovigen in Christus Jezus geroepen zijn de Heer te belijden tezamen met de gemeente, welke het lichaam van Christus is en de tempel van de Heilige Geest, en van harte te gehoorzamen aan wat het Hoofd der gemeente geboden heeft.
e. Dat de Here Jezus twee instellingen heeft gegeven: Doop, door onderdompeling bediend aan hen die de Here Jezus belijden als hun Here en Heiland, en Avondmaal.

Doel van de gemeente, artikel 3 van de statuten:
De Gemeente stelt zich ten doel:
a. Elkander op te bouwen in het geloof en de liefde en de hoop en de verwachting van de komst van onze Here Jezus Christus.
b. Overeenkomstig het bevel des Heren te bidden en te werken voor de bekering van zondaren en de komst van Zijn Koninkrijk.
c. De kennis van de weg des heils onder de mensen te bevorderen en hen te bewegen tot het geloof en de gemeenschap der heiligen.
d. Met gelovige belijders van de Here Jezus Christus te werken in de arbeid van evangelisatie en zending.

De Unie van Baptistengemeenten heeft van de Belastingdienst een groepsbeschikking ANBI gekregen. Dat wil zeggen dat de plaatselijke Baptistengemeenten die tot de Unie behoren, zijn aangewezen als ANBI. Baptisten Gemeente IJmuiden valt derhalve ook onder het RSIN nummer van de Unie van Baptistengemeenten in Nederland, dit nummer is 002690615.

2. Fiscaal nummer van de gemeente: 8238.85.197

3. Contactgegevens
Bezoekadres van de gemeente
Eemstraat 28-30
1972 VT IJmuiden
secretariaat@baptistenijmuiden.nl
Fiscaal nummer: 8238.85.197

4. Bestuurssamenstelling:
De kerkenraad van Baptisten Gemeente IJmuiden bestaat uit
Voorzitter
Secretaris
Penningmeester
3 overige raadsleden
10 diakenen

5. Het beleidsplan van de plaatselijke gemeente in hoofdlijnen
Baptistengemeente IJmuiden richt zich in 2022 op de wijk waar de kerk staat. Daartoe houden we een open dag voor de buurt en overige geïnteresseerden en zullen we op kerstavond de buurtbewoners uitnodigen voor een feestelijke kerstdienst; dit alles voor zover de corona maatregelen dit toelaten. Een tweede speerpunt voor 2022 is het kringenwerk en het jeugdwerk. Tevens is de verkondiging van het evangelie buiten Nederland onderdeel van het beleid.

Baptistengemeente IJmuiden maakt deel uit van de Unie van Baptistengemeenten. De link naar het beleidsplan van de Unie is: http://baptisten.nl/images/over-ons/documenten/beleidsplan_unie.pdf

6. Beloningsbeleid
De werknemers van de Unie van Baptistengemeenten in Nederland worden beloond via de loonschalen van de cao Zorg en Welzijn.

Leden van de kerkenraad en diverse commissies ontvangen geen vergoeding voor hun werkzaamheden. Zij ontvangen een vergoeding voor werkelijk gemaakte onkosten.

7. De doelstelling van de Unie van Baptistengemeenten
De statuten van de Unie van Baptistengemeenten vermeldt in haar statuten
Artikel 1

  1. De naam van de Unie is: Unie van Baptistengemeenten in Nederland, hierna te noemen de Unie.
  2. De Unie heeft haar zetel in de gemeente Amsterdam en is aangegaan voor onbepaalde tijd.
  3. De Unie is een kerkgenootschap en bezit rechtspersoonlijkheid in de zin van artikel 2 van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek en is als zodanig erkend volgens Nederlands recht.

GRONDSLAG
Artikel 2

De Baptistengemeenten die de Unie vormen, leven uit de openbaring Gods, zoals die door de bijbel tot hen gekomen is. Hun leden belijden, in gehoorzaamheid aan de Heilige Schrift, Jezus Christus, de Zoon van God, het Hoofd van de Gemeente en de Heer van de wereld te hebben aanvaard als hun Zaligmaker en Heer en zijn op deze belijdenis gedoopt.

DOEL
Artikel 3

Het doel van de Unie is:

  1. onder haar leden liefde, achting en samenwerking te bevorderen;
  2. de gemeenten behulpzaam te zijn in de uitvoering van hun taak en gelegenheden te scheppen om de beginselen van de gemeente bekend te maken en het Evangelie te verbreiden;
  3. mede te werken tot verbreiding van het Evangelie in binnen- en buitenland.

Statuten, huishoudelijk reglement en werkorde zijn te vinden via de volgende links: http://baptisten.nl/images/over-ons/documenten/statuten_unie.pdf http://baptisten.nl/images/over-ons/documenten/huishoudelijk_reglement.pdf

8. Verslag van de activiteiten van de gemeente
In 2022 is er wederom het nodige georganiseerd binnen de gemeente. Het Team Bijzondere Activiteiten (A-team) heeft diverse sociale activiteiten georganiseerd om de verbinding tussen de gemeenteleden te bevorderen. De activiteiten waren een groot succes. In 2022 is het A-team samengegaan met de taakgroep Evangelisatie. Tezamen hebben zij nog een kledingbeurs en bazaar georganiseerd voor de buurt. De opbrengst van de bazaar is naar Oekraïne gegaan.

Het jaar 2022 stond ook in het teken van de re-styling van ons gebouw. Er is geverfd, nieuwe vloerbedekking gelegd, het podium heeft een volledige make-over gehad en ook de zondagschool lokalen zijn gerestyled. Als onderdeel van de re-styling is ook de verlichting in de kerkzaal onder handen genomen. De technische broeders van de gemeente hebben hier mooi werk geleverd.

In 2023 bestaat de gemeente 60 jaar. In 2022 is een groep broeders en zusters druk bezig geweest om een boekje voor te bereiden voor dit jubileum waarin de geschiedenis van de BGIJ beschreven staat over de afgelopen 60 jaar.

Voor de jeugd zijn er weer de nodige 10R avonden georganiseerd. Ook de uitjes naar de verschillende jeugddiensten, het trampolinepark en het jeugdkamp waren een groot succes. Als gemeente vinden wij het belangrijk dat we actief bij onze jongeren betrokken zijn en dat we de onderlinge band tussen de jongeren bevorderen.

In 2022 is er wederom maandelijks een senioren dag georganiseerd, dit is iedere keer een mooie samenkomst voor onze oudste broeders en zusters. Tot dusver lag de organisatie bij zuster Ans Wolters. Zij heeft in 2022 het stokje overgedragen aan Peter en Paulien Oosterhoff. Wij danken Ans voor de organisatie in de afgelopen jaren en danken Peter en Paulien voor hun bereidheid het stokje van haar over te nemen.

Een zendingsechtpaar die we als Gemeente steunen sturen elke maand een nieuwsbrief die in de boodschapper wordt vermeld. Twee zusters, Anne en Eva Donker, sturen de gemeente ook regelmatig nieuwsbrieven die in de boodschapper worden vermeld.

Elke woensdagochtend en zaterdagavond is er bidstond, broers en zussen ontmoeten elkaar om samen te zingen en te bidden. Ook waren er Bijbelstudies op maandagavond.

9. Financiële verantwoording

10. Beknopt overzicht voorgenomen bestedingen met toelichting

In de begroting voor 2023 is rekening gehouden met de hogere kosten voor de gemeente- ondersteuner (Jaap Ketelaar), de hogere energiekosten en de eenmalige kosten vanwege het 60-jarig jubileum. Met name de impact van de hogere energiekosten is een belangrijke post. Ten eerste omdat dit een forse stijging is, maar ook omdat we niet weten of dit mogelijk nog hoger gaat uitvallen en hoe lang het duurt voordat de energieprijzen weer normaliseren. Het goede nieuws is wel dat wanneer we afzien van de eenmalige uitgaven voor het 60-jarig jubileum, de begroting in evenwicht is.