Publicatieplicht plaatselijke gemeenten i.v.m. ANBI
1: Baptisten Gemeente IJmuiden
Vastgelegd in de statuten van 23 februari 1967.
De Baptisten Gemeente IJmuiden maakt deel uit van de Unie van Baptistengemeenten in Nederland, als kerkgenootschap een rechtspersoon in de zin van artikel 2 van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek en als zodanig erkend door het Nederlands recht.

Grondslag van de gemeente, artikel 2 van de statuten:
De Gemeente aanvaardt als haar grondslag de geopenbaarde Waarheid Gods, zoals die in de Bijbel, welks inhoud zij als het Woord van God aanneemt, vervat is.

Zij gelooft en belijdt:
a. Dat het gehele menselijke geslacht in Adam is afgevallen van God en wegens de zonde rechtvaardig veroordeeld is.
b. Dat God Zijn eniggeboren Zoon in de wereld gezonden heeft om het verlorene te zoeken en zalig te maken, zodat het heil der wereld en de zaligheid der mensen alleen bewerkt wordt door de genade van God in Christus; die, door de mensen gelijk te worden, zichzelf vernederd heeft, om tot eer van God en tot zaligheid van de mensen, de raad en wil van God de Vader te volbrengen en door Zijn lijden en sterven aan het kruis de wereld met God te verzoenen en de werken en de heerschappij van de Satan te verbreken; die begraven is en door zijn opstanding uit de doden verklaard heeft Gods Zoon te zijn in kracht en de Heiland der wereld; die nu, opgevaren ten hemel, is verhoogd door de rechterhand van God en gegeven alle macht in hemel en op aarde; die aan de gemeente de Heilige Geest heeft geschonken om door de gaven en kracht van de Heilige Geest de gemeente te heiligen en haar in staat te stellen door de verkondiging van het Evangelie mensen te roepen uit de duisternis tot Zijn wonderbaar licht; die, naar Zijn belofte, zal wederkomen om Zijn gemeente tot zich te nemen, en daarna als rechtvaardige wereldrechter te oordelen.
c. Dat wij alleen aan de verlossing van Christus deel kunnen hebben door persoonlijke bekering en geloof en dat er van erfelijke of sacramentele zaligheid geen sprake mag zijn.
d. Dat alle gelovigen in Christus Jezus geroepen zijn de Heer te belijden tezamen met de gemeente, welke het lichaam van Christus is en de tempel van de Heilige Geest, en van harte te gehoorzamen aan wat het Hoofd der gemeente geboden heeft.
e. Dat de Here Jezus twee instellingen heeft gegeven: Doop, door onderdompeling bediend aan hen die de Here Jezus belijden als hun Here en Heiland, en Avondmaal.

Doel van de gemeente, artikel 3 van de statuten:
De Gemeente stelt zich ten doel:
a. Elkander op te bouwen in het geloof en de liefde en de hoop en de verwachting van de komst van onze Here Jezus Christus.
b. Overeenkomstig het bevel des Heren te bidden en te werken voor de bekering van zondaren en de komst van Zijn Koninkrijk.
c. De kennis van de weg des heils onder de mensen te bevorderen en hen te bewegen tot het geloof en de gemeenschap der heiligen.
d. Met gelovige belijders van de Here Jezus Christus te werken in de arbeid van evangelisatie en zending.

De Unie van Baptistengemeenten heeft van de Belastingdienst een groepsbeschikking ANBI gekregen. Dat wil zeggen dat de plaatselijke Baptistengemeenten die tot de Unie behoren, zijn aangewezen als ANBI. Baptisten Gemeente IJmuiden valt derhalve ook onder het RSIN nummer van de Unie van Baptistengemeenten in Nederland, dit nummer is 002690615.

2. Fiscaal nummer van de gemeente: 8238.85.197

3. Contactgegevens
Bezoekadres van de gemeente
Eemstraat 28-30
1972 VT IJmuiden
secretariaat@baptistenijmuiden.nl
Fiscaal nummer: 8238.85.197
4. Bestuurssamenstelling:
De kerkenraad van Baptisten Gemeente IJmuiden bestaat uit
Voorzitter
Secretaris
Penningmeester
3 overige raadsleden
10 diakenen
5. Het beleidsplan van de plaatselijke gemeente in hoofdlijnen
Baptistengemeente IJmuiden richt zich in 2019 op de wijk waar de kerk staat. Daartoe houden we een open dag voor de buurt en overige geïnteresseerden en zullen we op kerstavond de buurtbewoners uitnodigen voor een feestelijke kerstdienst.
Een tweede speerpunt voor 2019 is het kringenwerk en het jeugdwerk.
Tevens is de verkondiging van het evangelie buiten Nederland onderdeel van het beleid.
Baptistengemeente IJmuiden maakt deel uit van de Unie van Baptistengemeenten. De link naar het beleidsplan van de Unie is: http://baptisten.nl/images/over-ons/documenten/beleidsplan_unie.pdf
6. Beloningsbeleid
De werknemers van de Unie van Baptistengemeenten in Nederland worden beloond via de loonschalen van de cao Zorg en Welzijn.
Leden van de kerkenraad en diverse commissies ontvangen geen vergoeding voor hun werkzaamheden. Zij ontvangen een vergoeding voor werkelijk gemaakte onkosten.
7. De doelstelling van de Unie van Baptistengemeenten
De statuten van de Unie van Baptistengemeenten vermeldt in haar statuten
Artikel 1 1. De naam van de Unie is: Unie van Baptistengemeenten in Nederland, hierna te noemen de Unie.
2. De Unie heeft haar zetel in de gemeente Amsterdam en is aangegaan voor onbepaalde tijd.
3. De Unie is een kerkgenootschap en bezit rechtspersoonlijkheid in de zin van artikel 2 van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek en is als zodanig erkend volgens Nederlands recht.
GRONDSLAG
Artikel 2 De Baptistengemeenten die de Unie vormen, leven uit de openbaring Gods, zoals die door de bijbel tot hen gekomen is. Hun leden belijden, in gehoorzaamheid aan de Heilige Schrift, Jezus Christus, de Zoon van God, het Hoofd van de Gemeente en de Heer van de wereld te hebben aanvaard als hun Zaligmaker en Heer en zijn op deze belijdenis gedoopt.
DOEL
Artikel 3 Het doel van de Unie is:
a. onder haar leden liefde, achting en samenwerking te bevorderen;
b. de gemeenten behulpzaam te zijn in de uitvoering van hun taak en gelegenheden te scheppen om de beginselen van de gemeente bekend te maken en het Evangelie te verbreiden;
c. mede te werken tot verbreiding van het Evangelie in binnen- en buitenland.
Statuten, huishoudelijk reglement en werkorde zijn te vinden via de volgende links:
http://baptisten.nl/images/over-ons/documenten/statuten_unie.pdf http://baptisten.nl/images/over-ons/documenten/huishoudelijk_reglement.pdf
8. Verslag van de activiteiten van de gemeente
Op 4 februari is er een doopdienst geweest, we hebben deze zondag als een feestdag mogen beleven.
Vanaf februari is een broeder de raad gaan ondersteunen.
Dit is op praktisch en theologisch opzicht zoals het beantwoorden en uitwerken van ethische vraagstukken.
In maart hebben we een oudste en een diaken toegevoegd aan de raad bevestigd.
Het is fijn dat de raad nu weer redelijk op sterkte is.
In juni is er weer vanouds een BAZAAR cq opendag georganiseerd in de Gemeente. Er werd kleding en speelgoed verkocht, er was sport, spel en schmink, maar er kon ook koffie, thee of fris gedronken worden en de maag kon gevuld worden met hamburgers, slaatjes, popcorn enz. In het gebouw was er een doorlopende projectie met foto’s / film van de Gemeente.
In juni mochten we ook 2 nieuwe diakenen bevestigen.
De week van 23 juli is er een kidsweek georganiseerd op het veld aan de Heerenduinweg, veel kinderen kwamen er om te spelen, knutselen en naar een verhaal te luisteren.
In september zijn we het nieuwe seizoen begonnen met het jaarthema “Een vaste blik op Jezus, tussen start en finish”.
Het seizoen is ook begonnen met een startweekend, we hebben zaterdag 29 september met vele mensen een tennistoernooi gehad op het tennispark Brederode.
Op de startzondag werd ook de jaarlijkse Gemeente BBQ georganiseerd in de Gemeente zelf.
In oktober is er een groep zusters wezen wandelen en logeren in de kop van Noord-Holland. Vele kilometers zijn er afgewandeld, nog meer woorden hebben er gevloeid, veel gelachen, maar we konden elkaar ook troosten als dit nodig was, het was een mooi weekend, voor herhaling vatbaar.
Het hele seizoen is er elke maand een senioren dag georganiseerd, dit is iedere keer een mooie samenkomst voor onze oudste broeders en zusters.
Onze kaartenmakers van de BGIJ maken elke woensdag middag kaarten in de hal van de Gemeente.
Een zendingsechtpaar die we als Gemeente steunen sturen elke maand een nieuwsbrief die in de boodschapper wordt vermeld.
Twee zusters sturen de gemeente ook regelmatig nieuwsbrieven die in de boodschapper worden vermeld.
Elke woensdagochtend en zaterdagavond is er bidstond, broers en zussen ontmoeten elkaar om samen te zingen en te bidden.
Er was door het jaar heen Bijbelstudie op de maandagavond. Vanaf september is begonnen met het doornemen en lezen van de boeken Ezra en Nehemia.
Tijdens de kerstperiode is er een nachtdienst geweest met een koor. Eerste kerstdag liet de grote klas van de zondagschool een musical zien en er werden kerstliederen gezongen.
9. Financiële verantwoording
Inkomsten
Omschrijving
Begr.2018
Werk.2018
Begr.2019
1
Vrijwillige Bijdrage
€ 97.500
€ 86.450
€ 95.000
2
Algemeen collecten
€ 9.250
€ 9.331
€ 9.250
10
Taakgr. Gemeentekringen
€ 200
€ 300
€ 200
20
Taakgr. Jeugdwerk
€ 1.000
€ 474
€ 1.000
30
Taakgr. Bijz. Activiteiten
€ –
€ –
€ –
40
Taakgr. Evangelisatie
€ 1.200
€ 1.294
€ 1.200
50
Taakgr. Zending
€ 3.200
€ 3.065
€ 2.600
59
Doelgiften ondersteuning
€ 23.700
€ 27.125
€ 28.700
60
Taakgr. Financiën
€ 500
€ 74
€ –
70
Taakgr. Beheer
€ 5.505
€ 8.465
€ 9.180
80
Diversen
€ 5.200
€ 7.129
€ 5.200
90
Uit Reserveringen
€ –
€ –
€ –
Totaal inkomsten
€ 147.255
€ 143.708
€ 152.330
Nadelig Saldo
€ –
€ –
€ –
Totaal
€ 147.244
€ 143.708
€ 152.330
Uitgaven
100
Tgr.Toerusting& Onderwijs
€ 14.000
€ 9.613
€ 15.500
105
Taakgr. Pastoraat en diaconie
€ 6.850
€ 5.084
€ 7.850
110
Taakgr. Gemeentekringen
€ 990
€ 1.091
€ 1.685
120
Taakgr. Jeugdwerk
€ 7.500
€ 2.962
€ 6.700
130
Taakgr. Zondagse Diensten
€ 4.140
€ 2.330
€ 4.140
140
Taakgr. Evangelisatie
€ 4.365
€ 4.877
€ 5.700
150
Taakgr. Zending
€ 45.000
€ 45.330
€ 50.610
160
Taakgr. Bestuur
€ 4.000
€ 2.721
€ 2.900
170
Taakgr. Financiën
€ 350
€ 396
€ 350
190
Taakgr. Uniedoeleinden
€ 11.000
€ 6.718
€ 11.000
200
Taakgr. Beheer Kosterij
€ 2.630
€ 1.878
€ 2.630
205
Taakgr. Beheer Huisvesting
€ 6.480
€ 4.674
€ 5.000
215
Taakgr. Beheer Kerk
€ 24.143
€ 17.311
€ 31.448
225
Taakgr. Beheer Pastorie
€ 2.317
€ 2.592
€ 2.317
235
Diversen
€ 1.500
€ 1.100
€ 1.500
240
Reserveringen
€ 11.990
€ 20.000
€ 3.000
Totaal uitgaven
€ 147.255
€ 143.708
€ 152.330
Positief Saldo
€ –
€ 15.030
€ –
Totaal
€ 147.244
€ 143.708
€ 152.330
Negatief Saldo
€ –
€ –
€ –
10. beknopt overzicht voorgenomen bestedingen met toelichting
Taakgroep Toerusting & Onderwijs: voor 2019 een toename verwacht door investering in cursussen/opleidingen van vrijwilligers, o.a. m.b.t. jeugdwerk, dit was feitelijk voor 2018 al de planning, maar is in dat jaar nog niet van de grond gekomen.
Zending: het streven is om in 2019 meer geld beschikbaar te maken voor de zending, voor bestaande zendingsdoelen in Nederland en o.a. Ghana en ook voor eventueel nieuwe (zendings)doelen. In 2018 is t.o.v. 2017 al € 5.000 meer uitgegeven aan zendingsdoelen en voor 2019 is een verdere stijging begroot.
Beheer: voor 2019 staan nog een aantal verbeteringen/investeringen gepland aan en voor het kerkgebouw, o.a. het schilderen van de gehele binnenkant van het gebouw inclusief het plafond van de kerkzaal.
Het positieve saldo van 2018 zal in 2019 gedeeltelijk aangewend worden voor het verder (extra) aflossen van de hypothecaire leningen.