Publicatieplicht plaatselijke gemeenten i.v.m. ANBI
1: Baptisten Gemeente IJmuiden
Vastgelegd in de statuten van 23 februari 1967.
De Baptisten Gemeente IJmuiden maakt deel uit van de Unie van Baptistengemeenten in Nederland, als kerkgenootschap een rechtspersoon in de zin van artikel 2 van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek en als zodanig erkend door het Nederlands recht.
Grondslag van de gemeente, artikel 2 van de statuten:
De Gemeente aanvaardt als haar grondslag de geopenbaarde Waarheid Gods, zoals die in de
Bijbel, welks inhoud zij als het Woord van God aanneemt, vervat is.
Zij gelooft en belijdt:
a. Dat het gehele menselijke geslacht in Adam is afgevallen van God en wegens de zonde
rechtvaardig veroordeeld is.
b. Dat God Zijn eniggeboren Zoon in de wereld gezonden heeft om het verlorene te zoeken en
zalig te maken, zodat het heil der wereld en de zaligheid der mensen alleen bewerkt wordt door
de genade van God in Christus; die, door de mensen gelijk te worden, zichzelf vernederd heeft,
om tot eer van God en tot zaligheid van de mensen, de raad en wil van God de Vader te
volbrengen en door Zijn lijden en sterven aan het kruis de wereld met God te verzoenen en de
werken en de heerschappij van de Satan te verbreken; die begraven is en door zijn opstanding
uit de doden verklaard heeft Gods Zoon te zijn in kracht en de Heiland der wereld; die nu,
opgevaren ten hemel, is verhoogd door de rechterhand van God en gegeven alle macht in
hemel en op aarde; die aan de gemeente de Heilige Geest heeft geschonken om door de gaven
en kracht van de Heilige Geest de gemeente te heiligen en haar in staat te stellen door de
verkondiging van het Evangelie mensen te roepen uit de duisternis tot Zijn wonderbaar licht;
die, naar Zijn belofte, zal wederkomen om Zijn gemeente tot zich te nemen, en daarna als
rechtvaardige wereldrechter te oordelen.
c. Dat wij alleen aan de verlossing van Christus deel kunnen hebben door persoonlijke bekering
en geloof en dat er van erfelijke of sacramentele zaligheid geen sprake mag zijn.
d. Dat alle gelovigen in Christus Jezus geroepen zijn de Heer te belijden tezamen met de
gemeente, welke het lichaam van Christus is en de tempel van de Heilige Geest, en van harte
te gehoorzamen aan wat het Hoofd der gemeente geboden heeft.
e. Dat de Here Jezus twee instellingen heeft gegeven: Doop, door onderdompeling bediend aan
hen die de Here Jezus belijden als hun Here en Heiland, en Avondmaal.
Doel van de gemeente, artikel 3 van de statuten:
De Gemeente stelt zich ten doel:
a. Elkander op te bouwen in het geloof en de liefde en de hoop en de verwachting van de komst
van onze Here Jezus Christus.
b. Overeenkomstig het bevel des Heren te bidden en te werken voor de bekering van zondaren
en de komst van Zijn Koninkrijk.
c. De kennis van de weg des heils onder de mensen te bevorderen en hen te bewegen tot het
geloof en de gemeenschap der heiligen.
d. Met gelovige belijders van de Here Jezus Christus te werken in de arbeid van evangelisatie
en zending.
De Unie van Baptistengemeenten heeft van de Belastingdienst een groepsbeschikking ANBI gekregen. Dat wil zeggen dat de plaatselijke Baptistengemeenten die tot de Unie behoren, zijn aangewezen als ANBI. Baptisten Gemeente IJmuiden valt derhalve ook onder het RSIN nummer van de Unie van Baptistengemeenten in Nederland, dit nummer is 002690615.

2. Fiscaal nummer van de gemeente: 8238.85.197
3. Contactgegevens
Bezoekadres van de gemeente
Eemstraat 28-30
1972 VT IJmuiden
secretariaat@baptistenijmuiden.nl
Fiscaal nummer: 8238.85.197
KVK-nummer: 76445763

4. Bestuurssamenstelling:
De kerkenraad van Baptisten Gemeente IJmuiden bestaat uit
Voorzitter
Secretaris
Penningmeester
3 overige raadsleden
10 diakenen

5. Het beleidsplan van de plaatselijke gemeente in hoofdlijnen
Baptistengemeente IJmuiden richt zich in 2021 op de wijk waar de kerk staat. Daartoe houden we een open dag voor de buurt en overige geïnteresseerden en zullen we op kerstavond de buurtbewoners uitnodigen voor een feestelijke kerstdienst; dit alles voor zover de corona maatregelen dit toelaten.
Een tweede speerpunt voor 2021 is het kringenwerk en het jeugdwerk.
Tevens is de verkondiging van het evangelie buiten Nederland onderdeel van het beleid.
Baptistengemeente IJmuiden maakt deel uit van de Unie van Baptistengemeenten. De link naar het beleidsplan van de Unie is: http://baptisten.nl/images/over-ons/documenten/beleidsplan_unie.pdf

6. Beloningsbeleid
De werknemers van de Unie van Baptistengemeenten in Nederland worden beloond via de loonschalen van de cao Zorg en Welzijn.
Leden van de kerkenraad en diverse commissies ontvangen geen vergoeding voor hun werkzaamheden. Zij ontvangen een vergoeding voor werkelijk gemaakte onkosten.

7. De doelstelling van de Unie van Baptistengemeenten
De statuten van de Unie van Baptistengemeenten vermeldt in haar statuten
Artikel 1 1. De naam van de Unie is: Unie van Baptistengemeenten in Nederland, hierna te noemen de Unie.
2. De Unie heeft haar zetel in de gemeente Amsterdam en is aangegaan voor onbepaalde tijd.
3. De Unie is een kerkgenootschap en bezit rechtspersoonlijkheid in de zin van artikel 2 van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek en is als zodanig erkend volgens Nederlands recht.
GRONDSLAG
Artikel 2 De Baptistengemeenten die de Unie vormen, leven uit de openbaring Gods, zoals die door de bijbel tot hen gekomen is. Hun leden belijden, in gehoorzaamheid aan de Heilige Schrift, Jezus Christus, de Zoon van God, het Hoofd van de Gemeente en de Heer van de wereld te hebben aanvaard als hun Zaligmaker en Heer en zijn op deze belijdenis gedoopt.
DOEL
Artikel 3 Het doel van de Unie is:
a. onder haar leden liefde, achting en samenwerking te bevorderen;
b. de gemeenten behulpzaam te zijn in de uitvoering van hun taak en gelegenheden te scheppen om de beginselen van de gemeente bekend te maken en het Evangelie te verbreiden;
c. mede te werken tot verbreiding van het Evangelie in binnen- en buitenland.
Statuten, huishoudelijk reglement en werkorde zijn te vinden via de volgende links:
http://baptisten.nl/images/over-ons/documenten/statuten_unie.pdf http://baptisten.nl/images/over-ons/documenten/huishoudelijk_reglement.pdf

8. Verslag van de activiteiten van de gemeente
Het jaar 2020 stond in het teken van het corona virus. Dit heeft er vanaf maart voor gezorgd dat er slechts op beperkte schaal diensten konden worden georganiseerd. Ook hebben de kerkelijke activiteiten enkele maanden stil gelegen vanwege de lockdown maatregelen die door de overheid werden afgekondigd in reactie op het toenemend aantal besmettingen in Nederland.
Ondanks alle beperkingen hebben we gedurende het jaar toch de nodige activiteiten kunnen organiseren voor zowel jong als oud. De Raad heeft samen met de taakgroepen zich ingespannen om binnen de door de overheid gestelde randvoorwaarden, zoveel mogelijk activiteiten te organiseren om zodoende iedereen actief betrokken te houden bij de gemeente.
In de zomervakantie is er weer een kidsweek georganiseerd op het veld aan de Heerenduinweg, veel kinderen kwamen er om te spelen, knutselen en naar een verhaal te luisteren. Via de kidsweek zijn we ieder jaar weer in staat veel kinderen in de buurt met het evangelie te bereiken.
Doordat het jaar 2020 een wat ander jaar was dan anders, hebben we besloten het jaarthema in 2020 te continueren. Het jaarthema was en is ‘Wandel met de Heer’, een thema dat in de corona tijd springlevend en actueel is. Helaas was het dit keer niet mogelijk om het startweekend te openen met de traditionele BBQ. Hopelijk gaat dat in 2021 wel lukken.
In 2020 is broeder Jaap Ketelaar door de Raad aangesteld als gemeente opbouwer. Als gemeente kennen wij broeder Jaap Ketelaar goed en wij hebben er alle vertrouwen in dat hij door de Heer geleid, de gemeente verder op te bouwen en te versterken.
Voor zover dat mogelijk was, is er maandelijks een senioren dag georganiseerd, dit is iedere keer een mooie samenkomst voor onze oudste broeders en zusters. Datzelfde geldt voor de kaartenmakers van de gemeente, die voor zover mogelijk op woensdagmiddag bij elkaar komen in de hal van de gemeente.
Een zendingsechtpaar die we als Gemeente steunen sturen elke maand een nieuwsbrief die in de boodschapper wordt vermeld.
Twee zusters, Anne en Eva Donker, sturen de gemeente ook regelmatig nieuwsbrieven die in de boodschapper worden vermeld.
Elke woensdagochtend en zaterdagavond is er bidstond, broers en zussen ontmoeten elkaar om samen te zingen en te bidden.
Er was voor een deel van het jaar Bijbelstudie op de maandagavond. Wij hopen dat dit in 2021 weer op reguliere basis kan plaatsvinden.

9. Financiële verantwoording

10. Beknopt overzicht voorgenomen bestedingen met toelichting
In de begroting voor 2021 is rekening gehouden met de invloed van de getroffen maatregelen als gevolg van de corona-epidemie. Dit vertaalt zich in lagere inkomsten uit hoofde van de collectes (vergelijkbaar met 2020 maar lager dan 2019). Het is goed te constateren dat de vrijwillige niet zijn beïnvloedt door de corona epidemie. Voor 2021 gaan we er vanuit dat dit zo blijft en om die reden is de begroting in lijn gebracht met de realisatie over 2020.

De uitgaven reflecteren eveneens het effect van de corona-epidemie waardoor veel activiteiten in 2021 geen (of beperkt) doorgang kunnen vinden. Om die reden wijken de meeste uitgavenposten nauwelijks af van die over 2020. Uitzondering vormen de extra uitgaven vanwege de gemeente opbouwer. Die zorgen er voor dat de uitgaven ten opzichte van 2020 met €21.000 toenemen. Ondanks deze extra uitgavenpost is de verwachting dat we in 2021 alle kosten kunnen dekken vanuit de opbrengsten. Dit wordt gereflecteerd in de begroting voor 2021.
Bij de begroting is geen rekening gehouden met de aflossing op de leningen van het SKG. Deze bedraagt voor 2021 ongeveer €14.000. Deze zal vanuit de liquide middelen moeten worden gedekt. Omdat er geen overschot is in termen van baten en lasten, betekent dat we voor 2021 verwachten wat in te teren op de liquiditeitspositie. Deze is ruim voldoende om dit effect te kunnen absorberen.