Onderstaande  tekst is overgenomen van de website van de Unie van Baptisten gemeenten in Nederland

Dopen

Wat is de doop van gelovigen?

Baptisten geloven dat de doop bedoeld is voor zij die tot geloof in Christus zijn gekomen en die zichzelf toewijden aan een leven naar zijn beeld. In andere woorden, de doop is voor gelovigen.

Waarom zou je je laten dopen?

Jezus Christus geeft zijn volgelingen de opdracht: “Gaat dan henen, maakt al de volken tot mijn discipelen en doopt hen in de naam des Vaders en des Zoons en des Heiligen Geestes en leert hen onderhouden al wat Ik u bevolen heb” (mat. 28:19).¬†De doop is een belangrijke stap in het geloofsleven, want hierdoor: Volgen we het voorbeeld van Jezus, die zich door Johannes de doper liet dopen, want we moeten alles doen wat God van ons wil. (mat. 3:15). Zetten we de praktijk voort van de eerste christenen die iedereen doopten die beantwoorde aan de verkondiging van het evangelie (zie hand. 2:37-41). Nemen we symbolisch deel aan de dood en opstanding van Christus. In de doop identificeren we ons met Christus als teken dat onze levens onder zijn heerschappij staan (zie rom. 6:1-11). Verklaren we ons geloof in Christus en onze toewijding om een nieuw leven te leven in de kracht van de Geest. Ervaren we de genade en zegen van en voegen ons in het lichaam van Christus, de gemeenschap van gedoopten. Dit betekent dat doop voorwaarde is voor het lidmaatschap van de gemeente.

Waarom doop van gelovigen?

Bovenstaande argumenten voor de doop worden volgens gedoopte christenen het beste gepraktiseerd in de doop van diegenen die tot geloof in Christus zijn gekomen. Het nieuw testamentische getuigenis onderbouwt deze visie. De bovenstaande punten verbinden de doop met de persoonlijke geloofsreactie en de toewijding aan discipelschap en de kerk.